SELÇUKLU DEVLETİ KISA TARİHİ

Doğu ve Batı Göktürk Devletinin çökmesinden sonra Oğuzlar İrtiş nehri boylarından Seyhun nehrinin kuzeyine kadar uzanan geniş alanda yaşıyorlardı. 10. asır sonlarında Oğuzların. Kınık şubesi Reisi Selçuk idi. Selçuk, umum Oğuzların başbuğu Biğo Hanla geçinemediğinden mensup olduğu Kınık boylarını ve ordunun seçkin kısımlarını alarak Seyhun nehrinin aşağı taraflarında Cent şehri civarında yerleşti ve Sasanîlerin tesiriyle kabilesiyle birlikte müslüman oldu. Selçuk ve kabilesi Samanî Devletinin kuzey sınırını müslüman olmayan Türklere karşı savunmak üzere Cem havalisinde yerleştirilmişti. Selçuk, Maveraünnehir'i istila etmek isteyen Karahanlılardan Buğra Hana karşı Samanîlere hizmet ettikten sonra 107 yaşında Cem' te öldü. Selçuk öldüğü zaman üç oğluyla birçok torunları vardı. Selçuklular, Selçuk'un torunları Tuğrul ve Çağrı Beylerin başkanlığında toplandıktan sonra Gaznelilerden Horasan'ı zapt ettiler. Bu suretle Selçuk Devleti, Selçuk'un iki torunu tarafından kuruldu (1040). Tuğrul, az zaman içinde Harzem'i ve bütün İran'ı zapt etti ve "İsfahan'ı merkez yaptı. Büyük Selçukîler veya Horasan Selçukîleri denilen Türk Devleti bu suretle kuruldu. Bu sıralarda Bağdat halifesinin ülkesi büyük bir anarşi içinde yüzüyordu. Mısır'da hükümran olan Fatımî sülalesi, Bağdat Abbasîleıini yıkmak için bütün gayretiyle çalışıyordu. Herkes, islam ülkesi içinde asayişi temin edecek kuvvetin Selçukîler olabileceğine kanaat getirmişti. Tuğrul un şöhreti bütün müslümanlar arasında yayılmıştı. Bu sıralarda Halife Kaimbiemrillâh Tuğrul Bey e mektup yazarak ırak'ı fethetmesini ve kendisini Fatımîler den ve "Ali-Buveyh"in boyunduruğundan kurtarmasını rica etti. Tuğrul, kuvvetli bir ordu ile 1055'te Bağdat'a girerek Âli-Buveylı hükümetine son verdi ve Halife, Tuğrul Bey'i özel merasimle kabul etti. Halife bir ferman okudu ve Tuğrul un başına iki taç giydirdi. Bu alamet iki iklim sultanı olduğuna işaretti. Fermanda, Tuğrul Bey'e bütün müslümanların yüksek hükümdarı deniyordu. Tuğrul, Halife'nin kızıyla evlendi. Halife'nin Tuğrul a bu unvanı vermesi, islam âleminin idaresi görevinin resmen Halife tarafından Türklere verilmesi demekti. Daha evvel şehinşah lakabını kullanan Selçuk padişahları bundan sonra Sultanı îslam oldular. Bütün Müslüman dünyası bir kül sayılıyor ve Halife, dinî reis sayılıyordu. Sultanı İslam, dünyevî saltanatı halifeden telakki eder kabul olunur. Tuğrul, dinî riyase-ti kabul etmeyerek laik bir devlet reisi kaldı. Bağdat'ı, Diyarbekir ve Musul'u aldıktan sonra vefat eden Tuğrul'un yerine geçen biraderzadesi Alp Arslan hemen (1063) Anadolu'nun fethine başladı. Az zaman içinde Gürcistan'ı, Suriye'yi, Kudüs'ü zapt etti. Türklerin bu istilasını büyük bir orduyla durdurmak isteyen Bizans İmparatoru Romanos Diyojeri i Malazgirt civarında müthiş bir mağlubiyete uğrattı (1071 ağustos 26). Bu zaferden sonra, Anadolu'nun da Selçukîlerin eline geçmesine bir mâni kalmamıştı. Malazgirt savaşından sonra Seyhun boylarından inen birçok türk kabileleri Anadolu'ya girerek muhtelif yerlerde (Malatya, Erzurum, Sivas, Kayseri, Kemah, Erzincan) yerleştiler. Selçukîlerin Anadolu'da ilk fetihleri zamanında, Alp Arslan. Asya'da da Karahanîlerin memleketine de sefer yaptı. Halefi ve oğlu Melekşah Fergana'da "Özkend"i zapt etti ve Kaşgar hanını da itaat altına aldı. Afganistan ve Hindistan'daki Gazneliler de bir süre Melikşah'ın oğlu Sancar zamanında hutbelerde Selçuk sultanının ismini okudular. Alp Arslan'ın halefi Melekşah zamanında Türk İmparatorluğu Çin Türkelinden Akdeniz'e ve Kızıldeniz'e kadar uzanıyordu (1092). Melekşah'ın amcazadesi Süleyman, Batı Anadolu'nun fethini tamamladı. Anadolu'da merkez, İznik'ten sonra Konya oldu.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UDEMY NİN EN BAŞARILI VE ÜCRETSİZ KURSLARI

Evlenemiyorum !

TWİTCH DE BELA VARDIR ELANUR RAP DÜNYASININ YILDIZI