Yayınlar

TANGLAR

Resim
Bu sülalenin başında Topa Türkleri kumandanlarından tedbiri, basireti ve askerî iktidarı ile şöhretli Li-Yıtan ile genç bir kahraman olarak herkes tarafından çok sevilen oğlu Li-Şemi vardır. Her tarafta bütün sülale dağılmaları anlarında baş gösteren davalar ve kargaşalıklar 622'ye kadar dört yıl içinde tasfiye edildikten sonra, İmparatorluk o zamana kadar görülebilmiş en geniş hudutları içinde bir kere daha kuruldu. 626'da ihtiyar kumandan tahtını ve devlet idaresini oğluna bırakarak çekildi. Genç hükümdar Li-Şemi yalnız Tang sülalesinin gerçek kurucusu değil, aynı zamanda Çin tarihinin en büyük hükümdarı olarak tanınmıştır. Zamanın en yüksek türk kumandanları büyük bir türklük birliği kurulmasını hedefleyen Li-Şemi nin etrafına toplanmışlardı. Esasen Li-Şemi askerlik işleri için asırlardan beri Çin'in verimli ovalarını kullanarak zenginleşmiş ve gevşemiş olan Topa Türklerinden çok tabiatın sert ve çetin şartları içinde hayatının kendilerine verdiği cengâverl

TOFA TÜRKLERİ

Resim
Tofa Türklerinin kurduğu sülale ve devlete Çin tarihlerinde "Wei-Vey" adı verilmiştir. Tarihçilerin çoğu zaman Tungzulardan saydıkları Topalar, asıl yurtları Doğu Mogolya olan Türklerdir. Bunlara Hato Türkleri de denir. Bunlar Çin'e dördüncü asır başlarına doğru gelmiş görünüyorlar. 380 yılında hükümetleri Çin'in en kuvvetli krallığı halini almıştı. 386'da Siyenpclerden bütün Şansi vilayetini ve Çeli (Pecili)'nin bir kısmını, 422'de bir süreden beri Nankin'e kadar sürülmüş olan Çin İmparatorundan Loyang, Honan ve Şantung havalisini ele geçirdiler. 495'te Topa\ox başkentlerini daha güneye Lo-Yang a getirdiler. Topa Türkleri Çin'de parlak bir medeniyet devri açmışlardır. 37 Krallarından Topa Toa 425 ile 445 arasında hemen bütün kuzey Çin'den başka Turfan, Karaşar, Kuça ve Kaşgar mıntıkalarına, yani bugün Çin Türkeli dediğimiz alanlara kadar Orta Asya'ya hâkim oldu. Bu siyasî ve

BUDA DİNİ

Resim
Miladın ilk asrında Çin'e giren Buda dini ancak dördüncü asra doğru Hunlar zamanında yayılış fırsatı buldu. Buda dinini Hunların, Çin'de siyasî bir amaçla genel din haline getirmeye çalışmış bulunmaları çok muhtemeldir. İlk zamanlarda Çin bilginlerinin şiddetli karşı çıkmalarıyla karşılaşan Buda dini Çin'de ancak eski ananelere uyulduktan sonra, 8. asır başlangıcına doğru sağlam olarak tutunmaya ve geniş ölçüde yerleşmeye muvaffak olabildi. Bu dini kuran Saka Muni insanlar arasında sınıflar, zümreler ayrılığı yerine genel ve kapsamlı bir kardeşlik kurmak istiyor; yalan söylemeyi, hırsızlığı, adam öldürmeyi, hatta herhangi bir canlı varlığa ilişmeyi yasak ediyordu. Ancak, bu filozofun insanlardan istediği bunlardan ibaret değildi. Dünya ile alakaların kesilmesini, münzevî ve tecrit olunmuş yaşanmasını, daima bekâr kalınmasını da istiyordu. Konfüçiyüs ve taraftarları Buda dininin Çin'de bütün dinleri söküp atarak genelleştirilmesinin önüne, işte bu son noktalardan

TAO DİNİ

Resim
Tao dini, eski Çin'in Konfüçyüs'le yarış edebilecek şöhrette diğer filozofu Lao-tscu tarafından kurulmuştur. Aile adı Lfdir. Bu da Konfüçyüs gibi, hayatının bir anında memurluktan çekilmiş, kendini tamamen bilime, okumaya ve tefekküre vermiştir. Ruhun sonsuzluğuna kani, tek tanrıcı ve tamamıyla metafiziğe dayanan mesleğine göre, kâinat "bakmakla görülmeyen, dinlemekle işitilmeyen. aranmakla bulunmayan, varlık ve yokluk kendisinde bulunan bir yaratıcının, Tao' nun eseridir. Lao-tscu filozofun asıl ismi değildir. Bu kelime "ihtiyar çocuk" manasınadır. Asıl adı, ananeye göre "Tan" olan filozof ak saçlı ve ak kaşlı doğduğu için Çinliler kendisine İni Lao-tscu ismini verdiler. Siyasî tarih kısmında Türk olduklarını söylediğimiz Çeu sülalesi başkenti olan Lo şehrinde memurdu. Doğuşu yine aynı hükümet şehirlerinden, şimdiki Honan vilayetinde Kiyocin kasabasında, M.Ö. 604 yılındadır. Oğlu Vcy sülalesini kuran Topa Türkleri hükümdarlarından Tuğan K

Çin'de Türk Medeniyetinin Yeri

Resim
Çin'de, eski yerlilerin eseri olmayıp istilacı bir kavim tarafından getirilmiş ve tarihin bildiği en eski medeniyetlerle her zaman bir medeniyetin varlığı gerçekleşmiştir. Bu medeniyetin. Mısır'dan veya Elamdan gelmiş olabileceği hakkındaki teori, bugün için tarihî uzmanların (Sinolog) hiçbiri tarafından kabul edilmemektedir. O halde, bu medeniyet nereden gelmiş ve kimler tarafından getirilmiştir? Çin'de kazı yapan heyet başkanı tarihçi ve arkeolog Andersson, Kansu ve Honan'da çıkan eserlerle Hazar doğusunda Altay kazısında bulunanları karşılaştırarak, bunların aynı medeniyetten doğma olduğunu, Çin'de bulunan ve kaynağı mutlaka Türkistan olan bu medeniyetin büyük göç kafileleriyle önce Kansu çevresine ve oradan bütün Çin'e yayıldığını iddia ediyor. Bu büyük göçün nedeni Orta Asya Türklerinin uğradığı iklim değişikliği ve artan kuraklıktır. Aynı alanlarda kazı ve inceleme yapmış olan Arne: "Çin'de keşfedilen ilk medeniyet eserlerinin garptan g

KUZEY ÇİN VE GÜNEY ÇİN

Resim
Mongolya yaylasının güney taraçaları halinde başlayan kuzey Çin, sıcağı ve soğuğu şiddetli bir alandır. Toprağı verimli ve bereketlidir. Bu verim batıdan doğuya doğru gidildikçe artar. Sarı Irmak burada kollarıyla birlikte bir buçuk milyon kilometrekare genişliğinde engin bir ovayı sular. Anadolu'nun Mendires ırmağı gibi, Sarı Irmak da sık sık taşar ve ara sıra yatak değiştirir. Tarihin kaydettiği büyük taşkınlıklardan bazılarında milyonlardan fazla insan boğup sürüklediği vardır. Asırlardan beri araba ve kağnı tekerleklerinin oyduğu yollar üstünde, aralıksız kervanlar bu ovayı boydan boya geçerek Büyük Setin ötesindeki ülkelere ipekli kumaş ve çay taşırlar. Batıda çok yoğun olmayan nüfus, doğuya doğru gittikçe artar ve en doğudaki Şantung vilayetinde kilometre başına 264'e çıkar. Ağaçlıklarda insanlar gibi batıdan doğuya gelindikçe çoğalır. Güney Çin Güney Çin, kuzey Çin'den büsbütün ayrı bir manzara gösterir. Ova kısmı daha düzlüktür; Gök Irmak ve bütü

ANA YURTLARINDAN AYRILAN TÜRKLER

Resim
Böylece dünyaya ilk yayılışlarını yapmaya başlayan Türkler, gittikleri yerlerde kabile veya reislerinin veya yeni yerleştikleri alanların adlarıyla anılmışlardır; bu adlardan çoğunun zamanla telaffuz şekilleri değişmiş, ilk bakışta anlaşılmayacak hale gelmiştir. Yerleştikleri alanlarda eski veya kendileri tarafından verilmiş yeni adlarla anılan kabileler bulunduğu gibi, ilk adları asırlar içinde değişerek başka adlar takılmış olanları da vardır. Aynı alanda birçok kabileler yerleşmiş bulunduğu zamanlar, bunların ortak olarak kurdukları devlet, mesela Eti, Selçuk, Osmanlı devletlerinde olduğu gibi, en kuvvetli olan ve yönetim başında bulunan kabile veya aile ismiyle anılırdı. Avrupa'ya bugün dahi Hint ve büyük Muhit adaları ile Çin'in bazı vilayetlerinden gelmektedir. Türkistan kalaylarının ihracatı, nakli zor olduğundan ve masrafından dolayı durgunluğa uğramıştır. Telaffuzları gitgide başka şekillere sokulan kabile veya yerleşim sahalarına vaktiyle onlar tarafından

TÜRKLERİN ANA YURDU

Resim
Türklerin Ana Yurdu Asya'dadır. Asya, Ege denizinde, Hint denizinden kuzey Buzdenizine kadar uzanan ulu bir kara parçasıdır. Doğuda büyük deniz sahillerinde Kore ve onun güneyinde yarım daire şeklinde denize girmiş Çin kıtası vardır. Güneyde denize doğru önemli çıkıntı. Büyük Hint yarımadasıdır. Bunun doğusunda Sumatra, Cava, Borneo, Filipin adaları içine doğru uzanan Hindo-Çin yarımadası ve Hint batısında Arap yarımadası göze çarpar. Batıda Karadeniz ve Akdeniz içinde uzanan Anadolu vardır. Bunun kuzeyinde Anadolu gibi Büyük Asya kıtasına bağlı olan Avrupa bulunur. Avrupa, beş kıtadan biri diye sayılmasına rağmen, gerçekte ayrı bir kıta değildir. Asya'nın batıya doğru bir çıkıntısından ibarettir. Doğudan batıya inen yaylalar Asya'nın belkemiğini oluşturur. Bu yaylaların genişliği ve yüksekliği orta kısımlarda heybetli derecelere varır. Kore, Hiınakıya silsilesi, Hazar denizi ve Baykal gölü arasında bulunan yaylalar dünyanın en yüksek ve en geniş yaylalarıdır. Gök

TANRI KAVRAMI

Resim
Tanrısallık kavramını bulan ve o kavramın sırlarını keşfeden ve bugün dahi keşfetmeye devam eden insan zekasıdır. İnsanların faaliyetleri ve gelişmeleri üzerinde birçok etkenler ve unsurlar tesir ve yardım etmiştir. Din de bu etkenlerin başlıcalarındandır. Bu sebeple, insanın tarihinden söz ederken, din fikirlerinin kaynağından ve insan cemiyetlerinin faaliyetleri üzerindeki tesirinden söz etmemek bir noksanlık teşkil edebilir. Din fikri, insanları, kendilerini saf olmayan unsurlardan ve her türlü fenalık ve zarardan kurtaracak, sevk ve himaye edecek bir kuvvete itaat etmeye hazır bir hale getirir. İnsanların bugünkü medeniyet tarihine kadar hayatlarının geçtiği yol, işte böyle bir yoldur. İnsanların korku ve zaaf hisleri, dimağın son ve çok yeni bilimsel keşiflerle nurlanması sayesinde yok oldu ve insanlar gerçeği bundan sonra daha açık görmeye başladı. Benliğindeki kuvveti ve ferdi olduğu cemaatin sosyal kudretini takdire muvaffak olmaya başladı.

ZİRAAT

Resim
Ziraat ile beraber insanların fikrine yeni birtakım muhakeme silsileleri hâkim oldu. Hasat mevsimlerinde bir sınıf efradın kurban olarak feda edilmesi lüzumu, genel görüş mahiyetini aldı. Bu kurbanları boğazlayacak diğer pek tanınmış bir sınıf meydana çıktı: İlk rahipler sınıfı. Bir de kurban edilen fertlerin etinden birer parça yemek merasimi kurumlaştı. Güya bu suretle fedakârlığın nimetlerinden hepsi hissedar oluyorlardı. Bazı dinlerde mevcut olan kurban kesmek âdetlerinin kaynağı budur. Atalara saygı ve ondan korku duyguları, erkek ile kadın arasındaki bağ, bulaşıcı hastalıklardan kurtulma arzusu, sihir aracılığıyla kudret ve başarı temini, hasat zamanlarında kurban kesilmesi gibi etkenler bir çok inançlar ve kuruntularla karışarak girift bir kül teşkil ediyordu. Bu olay, insanların hayatında özel bir yer tuttu ve aralarında zihnî ve hissî bir takım bağlar doğurdu ve insanlarda, ortak düşünce ve ortak harekete sebep oldu. İşte bu olaya, biz bugün din adını veriyoruz. İnsan

FİKİR

Resim
İnsan cemiyetlerinin tarih devirlerine girmeden evvel, insanların 500 000 sene süren gelişme devirlerinde dimağlarında neler cereyan etmiş olabileceğinden bir nebze bahsetmek faydalı olur. Bu uzak zamanlarda, insan kendisi ve çevresi hakkında ne düşünüyordu? İnsan, önce ancak duygularına doğrudan doğruya temas eden şeylerle ilgileniyordu. Lisan bir derece gelişmeye varıncaya kadar, insanın fikri bu daire dışına çıkamadı. Fikri tespit eden ve gittikçe daha bileşik fikirlere doğru yükselmeyi kolaylaştıran lisandır. İlkel insan, nereden geldiğini, niçin yaşadığını düşünmek ihtiyacını hiç hissetmiyordu. İlkel insanlar, hemen adeta her şeyden korkuyordu; şüphesiz bu korktuğu şeyleri rüyasında da görüyordu. Bunlarda birtakım kudretler hayal ediyor ve kudretleri tatmine gayret ediyordu. Canlı ve cansız şeyler arasında açık bir ayrım yapmıyordu. Mesela, cansız bile olsa herhangi bir şey kendisini yaralarsa, ona ayağıyla vuruyordu. Bir nehir fazlalaşır veya taşarsa, kendisine hası

TÜRK IRKI

Resim
Dünyada insan cemiyetlerinin değişikliklerini, ilerlemelerini, milletlerin oluşum tarzını incelerken coğrafî çevrenin önemi yanında, ırk meselesi de bazı noktalardan oldukça önemli bir şekilde dikkati çeker. Irk kavramı ve tarifi bugüne kadar birçok tartışmalara, birbirine zıt görüşlere konu olmuştur. Bazı yazarlar ırkları lisanlara veyahut renklere göre sınıflandırmışlardır. Halbuki çeşitli ırkların karışmasından oluşan bazı kavimlerin ortak lisanları olduğu gibi, aynı ırka mensup olan bazı kavimler de başka başka lisanlarla konuşmaktadırlar. Renk taksimine gelince, bunun zamanla ve çevre değiştikçe nasıl önemini kaybettiğini ırklar konusunda açıklamıştık. Avrupa âlimlerinin insanlık ve insan ırkları hakkında verdikleri bilgi, hep kendi bakış açılarındandır. Bunlar çok defa ırkları takip ettikleri amaçlara göre sınıflandırıyorlar. Gerçekte, bugünkü Avrupa'nın büyük millet kitleleri doğrudan doğruya bir ırka mensup olmadıkları gibi, bu toplumların çoğunda açık ni

İNSANLARIN GEÇİRMİŞ OLDUĞU DEVİRLER

Resim
Tarih yazı ile başlar. İlk insanların dünya yüzünde yaşamaya başladıklarından itibaren, tarihin başlangıcına kadar geçen çok uzun bir mazi biliyoruz. Bu mazi, tarihten evvele ait kalıyor. Demek ki, insan cemiyetlerinin hayatları bir başlangıca göre iki zamana ayrılır: 1. Tarihten evvel zamanlar; 2. Tarih zamanları. Tarihten evvelki zamanlarda yaşamış olan insanların hayatları hakkında bize bir fikir veren, onların bıraktıkları eserler olduğunu biliyoruz. Bu zamanlar dört devreye ayrılır: 1. Yontma taş devri; 2. Cilalı taş devri; 3. Tunç devri; 4. Demir devri. Bu devirlerin adları insanların hayatlarını savunmak ve ihtiyaçlarını saylamak için kullandıkları maddeye ve maddeyi işleyişlerine göre verilmiştir. Bu devirler, insanların medenî hayat ilerleme aşamalarını gösterir. Gerçekten, devirden devire, sürekli ilerleme olmuştur. Fakat sanılmasın ki, dünyanın her mıntıkasında, aynı zamanda yaşamış olan bütün insan kitleleri, bu ilerleme aşamalarını, ay

LEAGUE OF LEGENDS ALTERNATİFİ 4 OYUNU

Resim
Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner, bugün sizlere League Of Legends alternatifi 4 oyundan bahsedeceğim. Size saçma gelebilir ama ben peşin peşin söyleyeyim, benim için hiçbir oyun League Of Legends in yerini tutmaz. Çünkü ben bugün e sporcuysam ve bir kariyerim varsa bu lol sayesinde oldu. Ben lolü çok ama çok sevdim. Karakterlerinin hepsini çok sevdim ve içselleştirdim. Sinematiklerini izlerken tüylerim diken diken oldu. Lol benim hayatım oldu, ilk ve son e spor kariyerimdir League Of Legends, diğer oyunlara geçmemi kariyer yapmamı isteyenler oldu. Kabul etmedim ve büyük ihtimalle de kabul etmeyeceğim çünkü daha çıkacağım maçlar ve eleyeceğim rakipler var. Lol bir aşk dedim ya, çok sevdim diye başkasıyla olmuyor, benzer oyunlardan aynı tadı alamıyorum. İlk oynadığım hero ve uzmanlaştığım herolardan biri olan Veigar ın çığlıkları kulaklarımda. Kulaklıkla oynuyordum ölünce öyle bağırıyor ki korkmuştum. Acısıyla tatlısıyla tam 6 sene oldu. Bu içeriği de bilmek isteyenler için oluşt

LOL OYNAMANIN ZORLUKLARI

Resim
Ahh ahh size neler anlatsam beni dinler misiniz ? Lol aşktır, büyük sevdadır hatta kara sevdadır. İtem almayı bilmezken profesyonel seviyelere geldim. Kaç yıl oynadım bilmiyorum. Toplam oyun süresi kaç yıl bilmiyorum ama kopamadım gece gündüz oynadım. Çok sevdim. Bir keresinde tam 3 güne yakın aralıksız oynadım da gözlerim kanlanmıştı. 2 gün aralıksız uyudum ona rağmen gözlerimin kanlanması geçmemişti. Lol böyle oyun, hala oynayamadığım şampiyonlar var, kimini sevmediğimden, kimini ise deneme fırsatım olmadı çünkü yeni çıktı. Taric oynamayı hiç sevmedim, Samira yı da denedim ama ağırlık sup oynadığım için oynama şansım olmadı. En büyük sorun yani pingden daha büyük sorun Türkiye serverı, evet ping oynamanın en büyük sorunu bu server. İnternetim izin verse çekip gidecektim ama internetim izin vermedi. Europa ya bile vermedi ki JAPONYA benim için ölüm kulvarı olurdu ama yeminim var. Zengin olunca iyi bir ev ve en yüksek internet ve sonuç ola

LOL DE PİNG ÇOK OLUNCA NELER YAPILIR?

Resim
Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner, her oyuncunun özellikle Türk oyuncunun yada her Türk oyunucunun en yakındığı şey diyeyim. Evet tahmin ettiğiniz gibi ping. Maalesef ülkemizdeki internet hizmeti pek iyi değil. Örneğin ben 50 megabit internet bağlattım . ama bana gelen 17 megabit internet, 24 bağlattığımda 8 megabit internet alıyordum. Ne zaman şikayet etsem yok modem bozuk, yok kablo vs. hiç suçu kendilerinde aramıyorlar. Bunları dinlesem 50 defa modem alırdım ama işten biraz anlıyorum ve modem bozuk değil hızı düşürüyorlar. Ha yalan değil kırmızı ışık problemim vardı dediler ki "bina içi hatlar eskimiş" düzelttirdim ve pek sorun kalmadı. Hiç vaadedilen hızı alamadım. 100 megabite de altyapım izin vermiyor. 100 megabitim olsa keşke! 100 megabit de bağlatamıyorum. Hoş bağlatsam 30 belki alırım. Hal böyle olunca doğru düzgün oynayamıyoruz, ping bütün keyfimizi mahvediyor. 100 oyunumun 80 ninde h

TÜRKİYE DE SIRA KAVGASI KÜLTÜRÜ

Resim
Merhaba arkadaşlar geçenlerde yaşadığım bir olay öylesine üzdü ki beni içimden atamadım, yazayım dedim. İnsan anlatınca rahatlıyor, sıra kavgası kültürü olur mu demeyin, var abi böyle bir kültür çünkü sıraya girme kültürü yok. Allah'tan bazı yerlerde numaratör var da ölümcül kavgalar yaşanmıyor. Numaratör olmadığını düşünün, sıraya girilecek yerlerde emin olun ülkedeki cinayet oranı daha da yükselir neyse olayı anlatayım. Askere gitmeden önce askerlik yol paramı almak için en yakın ptt ye doğru yola çıktım. İçerisi tıklım tıklım dolu insanlar dışarı taşmış. Bende o dışarı taşan sıraya dahil oldum. Şöyle anlatayım, benim dahil olduğum sıra hareket ediyor. İçeride oturan insanlar var ve hareket etmiyorlar yani bir sıra sistemi yok. Neyse tam bana sıra gelmişken arkadan biri "Kardeş herkes sırada sen sıraya dalıyon, bu kadar insanın hakkını yiyon" diye bağırdı. Kimmiş bu hak yiyen it diye düşünmeye kalmadan cümlenin öznesi olduğumu anladım. "Ben kimsenin hakkı

MUHAMMED ALİ SİZCE VATAN HAİNİ Mİ ?

Resim
Böyle bir konu açmak istemezdim ama aklımda deli sorular. Aslında Muhammed Ali vs Mike Tyson şeklinde bir yazı kaleme alacaktım ama bu daha ağır bastı işte, ne düşündüğünüzü cidden merak ediyorum. Neden vatan hainiymiş dediğinizi duyar gibiyim. Olayı şöyle özetleyeyim. Vietnam savaşını duymuşsunuzdur (Allah bir daha göstermesin ) Savaşı hiç göstermesin. Bu savaşta ne insanlar öldü ! Peki Muhammed Ali ile alakası ne ? Savaş Abd ve yanlıları vs Vietnam arasında olmuştu hatta Vietnam ın bir kısmı da Abd saflarında savaşa dahil olmuştu. Cassius Clay yani müslüman olduktan sonraki ismiyle Muhammed Ali ismini alan ve tüm otoritelere göre boksun gelmiş geçmiş en iyi ismi, en iyi boksörü olan Muhammed Ali, bu savaş başladığında hazır asker durumundaydı. Amerika'da şöyle bir laf vardır. "Karı gibi ağlamayı keseceksin, silah omzunda gezeceksin" diye. Nasıl ki bizim ülkemizde askerlik görevi kutsal sayılıyorsa çoğu ülkede de durum aynı ve ordu Muhammed Ali yi ringde değ

BU BENİM FENOMEN OLAMAMA HİKAYEM

Resim
Merhaba Ben Selçuk Çetiner, bloğuma hoş geldiniz ! Size fenomen olma çabamı anlatayım. Şimdi bildiğiniz üzere bu sosyal medya denilen mecradan insanlar süper paralar kazanıyor. Bende dedim ki "ben neden kazanamayım" bende yaparım yani, yapılan zor bir şey değil. Oyun videosu çek, tepki videosu çek, ürün dene vs vs. "yaparım" dedim ve yaptım da ama şöyle bir olay var, yükselene kadar çok emek vermen gerekiyor. İlk attığın videolar haliyle 300 400 izleniyor birde ben, birden fazla kanal açtım. Yazılım için ayrı, bilgi ve oyun videoları için ayrı ayrı kanallar. Kararlıydım fenomen olup rahat bir hayat yaşayacaktım. Bakın arkadaşlar şu bir gerçek, kpss ye verdiğin emeğin %30 nu fenomen olma yolunda harcasan çok rahat aylık 10 bini görürsün, yattığın yerden para gelir, yani ne videolar çekip aylık 50 bin, 70 bin alan insanlar var. Sadece eğlence videoları ile 1 milyon aboneye çok rahat ulaşırsın. Memur olma yolunda gece gündüz dirsek çürüt, hayattan kop, stres

PARASIZLIK

Resim
AH BU PARASIZLIK MAHVEDER ADAMI Hayat parasız olunca öyle sıkıcı ki sıkıcılık seviyesini şöyle anlatayım. Hani evde kalmış kızların monoton hayatına dikkat çeken ürün reklamları olur ya aynen öyle. İnsan olmanın da zorlukları var, kuş olmayı daha çok isterdim bilader, istediğin yere uçuyorsun, ohh ne güzel ! kuş olsaydım kimseyle muhatap olmazdım, gönlünce uç ! Git gidebildiğin yere ! Sabah Paris, akşam New York ! Kralsın be oğlum... Diyeceksiniz ki ama kuş beyinli olacaktın. Sevgili kardeşlerim, hem insan, hem kuş beyinli olmak daha zor. Bu cümleyi geçmişte yaptığım önüne geçilmez hatalara güvenerek kuruyorum. Bana güvenin. Sonra MSDOS ta bir şeyler karalıyorum, hayatım gibi karanlık bir ekran yapısı var. Bu kadar da dibe düşmeyin canım, ne demek hayatım gibi karanlık ? Bu kötü ruh halinden kurtul çabuk! Çabuk çık oradan ! İnternette bazı insanlar görüyorum profil resimlerini evde çekinmişler. Yahu bir gez, dolaş yada aşağıya in, evde foto ne demek ? Lan bir

İNTERNETTEN PARA KAZANMA YOLLARI NASIL PARA KAZANILIR

Resim
Merhaba Arkadaşlar tanışalım, ben Selçuk Hepimiz zengin olmak istiyoruz değil mi ? O halde konumuza başlayalım. İlla ki bir yerde çalışmışsındır şu satırları okuyorsan, bir çalışma geçmişin olmuştur. Babanın dükkanı, yaz tatili çalışması, standart çalışma ve çoğu asgari ücret ile belirlenen maaşlar Aramızda çalışmamış insanlar varsa onlara tavsiyem "ben her işi yaparım" modunda iş aramayın. Her işi yapamazsınız bu mümkün değil, her işten kasıt - abi bulaşık yıkarım, süpürürüm, garsonluk yaparım, satış danışmanı olurum yani temel beceriler gerektiren işlerdir. Oysa ki şahıs size "bize bir c# ile program geliştir." dese yapamayacaksın. Zaten öyle bir yeteneğin olsa "ne iş olsa yaparım" felsefesini benimsemezsin. Herhangi bir yeteneğin olmasa da sakın bu felsefeyi benimseme çünkü bu cümleyi kurduğun an patron denilen azılı kapitalist içinden şöyle der - Ha bu mal, ben bunu köle gibi çalıştırırım. Mümkünse çalıştığınız işte bir iş ta

TEDAVİ

Resim
Adler bir yapıtında tedavi konusundaki yaklaşımını aşağıdaki biçimde açıklar (1930): "Bireysel psikolojide tedavinin özü, hastaya dayanışma gücünden yoksunluğunu ve bu noksanlığın çocukluk yıllarındaki uyumsuzluklardan kaynaklandığını gösterebilmektir. Tedavi süreci içindeki yaşantılar büyük önem taşır. Hasta, dayanışma gücünü terapistiyle olan ilişkisi içinde geliştirir. 'Eksiklik kompleksinin bir yanılgı ürünü olduğu açıklığa kavuşturulur. Yüreklilik ve iyimserlik canlandırılır. 'Yaşamın anlamının, yaşama gerekli anlamı verebilmek olduğu gerçeği kabul edilir." Ayrıntılı bir biçimde ele alındığında Adler'in tedavide uyguladığı temel ilkeler aşağıdaki biçimde özetlenebilir: 1) Çeşitli normaldışı davranışların düzeltilmesinde aynı yöntemler uygulanır. Bu yaklaşım, Adler'in "hastalıkların birleşikliği" ilkesinden kaynaklanır. Tüm davranış bozuklukları aynı genel gelişim doğrultusunu izlediğine göre, farklı bozukluklar arasındaki ayırıcı t